Vedtægter

Vedtaget på generalforsamling den 16. november 2017

Vedtægter for Norsminde Kajakklub:

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Stk. 1 Klubbens navn er Norsminde Kajakklub. Hjemsted er Århus kommune. Klubben er stiftet den 5.oktober 1998.

§ 2. Klubbens formål
Stk.1 Klubbens formål er at tilbyde og fremme enhver form for kajaksport og at være samlingssted for kajaksportens udøvere. Udgangspunktet i Norsminde Kajakklub er at alle aktive medlemmer får/har en DKF grundinstruktion.
Stk. 2 Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund og underlagt dets love og bestemmelser.

§ 3. Aktive medlemmer
Stk. 1 Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 18 år og som kan tilslutte sig klubbens formål. Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser.
Stk. 2 Frigivelse kan først finde sted efter, at man overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde de i DKF’s love og i klubbens egne sikkerhedsbestemmelser stillede krav.
Stk. 3 Optagelse af nye medlemmer besluttes af bestyrelsen, Der ansøges på formular som udleveres eller via klubbens hjemmeside.
Stk. 4 Medlemmerne inddeles i to kategorier. Aktive og passive.

§ 4. Gæstemedlemmer
Stk. 1 Aftaler om gensidigt medlemskab kan indgås med andre klubbers medlemmer. Gæstemedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. Gæstemedlemmer kan ikke vælges til klubbens tillidsposter. Gæstemedlemmer forpligter sig til at følge klubbens bestemmelser.
Stk. 2 Ved klubbens egne arrangementer, såsom handicapløb, stævner, begyndertræning m.v. har klubbens ordinære medlemmer førsteret til klub bådene. Gæstemedlemskab giver ikke ret til bådplads.
Stk. 3 Kontingent for gæstemedlemmer er 2/3 af klubbens ordinære kontingent.

§ 5. Passive medlemmer.
Stk. 1 Som passivmedlemmer kan optages personer eller firmaer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret, og de kan heller ikke deltage i roningen. Instruktionshold udtages i nummerorden fra passivmedlemmernes liste.

§ 6. Kontingent
Stk. 1 Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling således: Alle medlemmer: 1.februar. Der betales gebyr for instruktion til opnåelse af C-licens eller EPP-2 bevis. Instruktionsgebyr fastsættes af generalforsamlingen.
Stk.2 Der udsendes opkrævninger til medlemmer medio januar med forfaldsdato 1. februar. Opkrævning af kontingent kan enten finde sted pr. mail eller ved fremsendelse af girokort. På opkrævningen er påført betalingsfrist. Efter betalingsfristens udløb fremsender kassereren en rykkerskrivelse med en ny betalingsfrist. Overholdes denne betalingsfrist ikke tager bestyrelsen stilling til det fortsatte medlemskab.
Stk. 3 Hvis en person, der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode
Stk. 4 Personer der søger optagelse i klubben midt i en periode, betaler kontingent i forhold til den tid, der er tilbage af året, dog kun for resterende hele måneder. Medlemsskab opnås først efter første kontingentbetaling. Perioden regnes fra 1. februar.
Stk. 5 Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.
Stk. 6. Under særlige forhold såsom: sygdom, militærtjeneste, bortrejse. lign. kan der ved særlig aftale med bestyrelsen opnås visse lempelser. Sådanne aftaler skal fornyes ved hver sæsons begyndelse. (1. februar).

§ 7. Bådplads
Stk. 1 Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare egen båd i klubhuset, såfremt der er ledig plads.
Stk. 2 Retten til bådplads er betinget af, at ejeren af båden har roet 150 km. i den pågældende kajak, i hver sæson. Ved mangel på bådpladser til klubkajakker kan bestyrelsen beslutte, at retten til bådplads bortfalder for privatejede kajakker.
Stk. 3. Beslutter bestyrelsen, at et medlems ret til bådplads bortfalder i henhold til stk. 2, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev medlemmet en frist på ikke under 1 måned til at fjerne kajakken.
Stk. 4. Ved udmeldelse eller udelukkelse som følge af kontingentrestance jfr. § 6 stk. 2, skal båden fjernes senest pr. udmeldelsesdatoen. Sker dette ikke, meddeler bestyrelsen per mail den udmeldte en frist på ikke under 1 uge til at fjerne båden.
Stk. 5. Det skal fremgå af meddelelsen om fjernelse af båden, at den, såfremt den ikke fjernes rettidigt efter fristens udløb vil blive henlagt for ejerens regning og risiko uden for bådehuset uden yderligere ansvar for klubben.
Stk. 6. Hvis man står forrest på ventelisten til en bådplads og takker nej til en ledig bådplads, så kommer man automatisk bagerst i køen.

§ 8. Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent.
Stk. 2. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Denne kan dog fordre eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer pga. kontingentrestance eller aktiviteter der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser, herunder brug af stoffer, der er opført på DIF’s dopingliste.
Stk. 4 Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved en generalforsamling.
Stk. 5. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes i perioden fra standerstrygning til udgangen af november måned og finder sted efter bekendtgørelse på hjemmesiden, pr. mail til medlemmerne, samt ved opslag i klubhuset.
Indkaldelsen skal bekendtgøres og udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Dagsorden er:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Eventuelle beretninger fra udvalg.
4. Kassereren/økonomiudvalget fremlægger det reviderede regnskab og  budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer, til godkendelse.
5. Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5
6. Valg til klubbens tillidsposter.
7. Eventuelt.

Stk. 3. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt og/eller frigivet medlem over 18 år, som ikke er i kontingentrestance for det år, som ligger forud for generalforsamlingen
Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves kun almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.
Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Fristen varsles til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Rettidigt indkomne forslag udsendes med 8 dages varsel til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Stk. 6. Ved generalforsamlingen føres refererat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende sammensætning: Formand (valgt af generalforsamlingen), næstformand, kasserer eller økonomiudvalg bestående af formanden og en regnskabskyndig,  sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Omkonstituering kan finde sted efter behov når der er flertal for det i bestyrelsen. I perioder hvor formandsposten er vacant indtræder næstformanden som konstitueret formand. Hvis formanden fratræder inden næste ordinære generalforsamling sættes formandsposten på valg ved den følgende ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Valgperioden er 2 år. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert 2. år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges året efter. Endvidere vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.
Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt formanden eller næstformanden. Beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende for afstemningens udfald.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og klubben tegnes af formand eller kasserer. Ved dispositioner ud over varetagelse af den daglige drift kræves underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Der skal føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 12. Regnskabet
Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.
Stk. 2 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet, herunder budgettet for året. Revisoren er ansvarlig for dets rigtighed.
Stk. 3 Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen.
Stk. 4 Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 13. Revisorer
Stk. 1 Revisoren er et på den ordinære generalforsamling valgt medlem, der vælges for 2 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.
Stk. 2 Bestyrelsen skal senest 3 uger før den ordinære generalforsamling afgive resultatopgørelse og status pr. 30. september til revisor. Revisoren skal senest 14 dage efter have gennemgået det samlede regnskab og påset, at beholdningerne er tilstede. Revisor forsyner resultatopgørelsen og status med påtegning. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.
Stk. 3 Bestyrelsen fremlægger resultatopgørelse og status samt budgetforslag for den kommende regnskabsperiode til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status skal være underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Revideret regnskab samt bestyrelsens budgetforslag skal være fremlagt i klubben senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.
Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger

§ 14. Bestemmelser og reglementer
Stk. l. Bestemmelser og reglementer, der fastsættes af bestyrelsen, opslåes i klubhuset.
§ 15. Opløsning af klubben.
Stk. 1 Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2 Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.
Stk. 3 Ved opløsning af klubben anbringes formuen i DKF’s varetægt, hvor den kan henstå i indtil 10 år med henblik på etablering af kajakklub i Aarhus Kommune. Frigivelse af formuen sker efter DKF’s nærmere bestemmelse. Efter 10 år kan DKF frit disponere over formuen.