Vedtægter

Vedtægter for Norsminde Kajakklub (vedtaget den 13.11.2019)

§1. Klubbens navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er Norsminde Kajakklub (NKK), CVR 35287825. Hjemsted er Aarhus kommune. Klubben er stiftet den 5.oktober 1998.
Stk. 2. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og underlagt disses love og bestemmelser.

§2. Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at tilbyde og fremme enhver form for kajaksport og at være samlingssted for kajaksportens udøvere. Det er endvidere et formål, at motivere medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for klubbens drift.

§3. Medlemskab
Stk. 1 Klubbens medlemmer inddeles i 3 kategorier: aktive medlemmer, passive medlemmer, samt ventelistemedlemmer.
Stk. 2. Som medlem af klubben kan optages enhver, der opfylder betingelserne i § 4.
Stk. 3. Aktive medlemmer har ret til at benytte klubbens kajakker og faciliteter. Aktive medlemmer har ret til klubnøgle og kan deltage i klubbens arrangementer. Aktive medlemmer kan have privat kajakplads se §7.
Stk. 4. Passive medlemmer, som forstås som aktive medlemmer, der ønsker en ”pause”, har ikke ret til at benytte klubbens kajakker, men har ret til klubnøgle, adgang til klubbens faciliteter og kan deltage i klubbens arrangementer.
Stk. 5. Ventelistemedlemmer er personer, som ønsker at deltage i instruktion. Ventelistemedlemmer kan ikke deltage i arrangementer, som kræver, at man er frigivet og kan ikke bruge klubbens faciliteter.
Stk. 6. Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser, som findes på klubbens hjemmeside og i klubhuset.

§4. Indmeldelse

Stk. 1. Indmeldelse i NKK sker via link på klubbens hjemmeside. I forbindelse med indmeldelse accepteres NKK´s privatlivspolitik samt overholdelse af klubbens til enhver tid gældende vedtægter og øvrige bestemmelser. 
Stk. 2. Ved indmeldelse skal personen være fyldt 18 år.
Stk. 3. Indmeldelse i NKK kan ske via venteliste til instruktion eller som erfaren roer uden om instruktion.
Stk. 4. Ved indmeldelse via venteliste bliver man optaget på instruktionshold, når der er plads. Under instruktion kommer man igennem øvelser og roning efter DKF´s anvisninger. Hvis man gennemfører kravene, er er man frigivet med rettigheder svarende til aktivt medlem.
Stk. 5. Ved indmeldelse som erfaren roer uden om instruktion skal man kunne fremvise IPP2-bevis i tur- eller havkajak. Det står NKK frit for at afvise en indmeldelse uden om instruktion, hvis ikke dokumentationen lever op til gældende krav i NKK for tur- og havkajak. Man vil efterfølgende få mulighed for at komme på venteliste til instruktion.

§5. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales eventuelt overskydende kontingent ikke.
Stk. 2. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning hertil, herunder aktiviteter, der skønnes at modarbejde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser, ekskludere et medlem. Et ekskluderet medlem har dog krav på at blive hørt på førstkommende bestyrelsesmøde, inden bestyrelsen træffer endelig afgørelse, og har krav på at få eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling som særskilt punkt.
Stk. 3. Hvis et medlem ikke betaler kontingent inden betalingsfristen og herefter ikke betaler trods to rykkere med ny betalingsfrist, bliver medlemmet udmeldt af klubben og klubadgangen spærret.

§6. Kontingent

Stk. 1. Kontingenter fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Stk. 2. Der udsendes årlige klubkontingent opkrævninger medio januar for perioden 1. februar til og med 31. januar. Efter betalingsfristens udløb se §5. stk. 3.
Stk. 3. Personer, der søger optagelse i klubben midt i en periode, dvs. uden om instruktion, betaler kontingent i forhold til den tid, der er tilbage af året (se §4 stk. 5).
Stk. 4. Hvis en person, der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen, ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for hele perioden. 

§7. Privat kajakplads

Stk. 1. Aktive medlemmer har, såfremt der er ledig plads, ret til at opbevare egen kajak i kajakhuset.
Stk. 2. Retten til kajakplads er betinget af, at ejeren af kajakken har roet 150 km i den pågældende kajak i hver sæson.
Stk. 3. Ved mangel på pladser til klubkajakker kan bestyrelsen beslutte, at retten til privat kajakplads bortfalder.
Stk. 4. Beslutter bestyrelsen, at et medlems ret til privat kajakplads bortfalder i henhold til stk. 2 eller 3, meddeler bestyrelsen skriftligt medlemmet en frist på ikke under 1 måned til at fjerne kajakken.
Stk. 5. Det skal fremgå af meddelelsen om fjernelse af privat kajak, at kajakken, såfremt den ikke fjernes rettidigt efter fristens udløb, vil blive henlagt for ejerens regning og risiko uden for klubhuset uden yderligere ansvar for klubben.

§8. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er NKK´s øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned. Datoen for generalforsamling varsles på hjemmesiden senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse skal bekendtgøres på hjemmesiden, pr. mail til medlemmerne, samt ved opslag i klubhuset. Indkaldelsen udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Er der indkommende forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden, revideret årsrapport for året samt budget for det kommende år, således at det er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 4. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§9. Dagsorden

Stk. 1. Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Eventuelle beretninger fra udvalg
  4. Behandling af rettidigt indkomne forslag jf. §8 stk. 2
  5. Fremlæggelse af revideret årsrapport og budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse
  6. Valg til klubbens tillidsposter, valgbar er alle aktive medlemmer:

Valg af formand, hvert 2. år (lige år)
Valg af kasserer, hvert 2. år (ulige år)
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvert 2. år (en i lige samt to i ulige år)
Valg af op til 2 suppleanter, hvert år
Valg af revisor, hvert 2. år (lige år)
Valg af revisorsuppleant, hvert år
     7. evt

§10. Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. § 16 og 17.
Stk. 3. Afstemningen sker ved håndsoprækning eller, hvis 5 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.
Stk. 4. Ved generalforsamlingen føres referat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres via hjemmeside.

§11. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring til bestyrelsen fra mindst 1/4 af de aktive medlemmer.
Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter begæringens modtagelse. Proceduren ved ekstraordinær generalforsamling er som ved ordinær generalforsamling.

§12. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende sammensætning: Formand og kasserer (valgt af generalforsamlingen), næstformand og sekretær. Omkonstituering kan finde sted efter behov, når der er flertal for det i bestyrelsen. I perioder, hvor formandsposten er ledig, indtræder næstformanden som konstitueret formand, og hvis kassererposten er ledig, konstitueres et økonomiudvalg bestående af formanden og en regnskabskyndig. Hvis formanden og /eller kasseren fratræder inden næste ordinære generalforsamling, sættes posten/posterne på valg ved den følgende ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, efter almindeligt mødevarsel, er mødt, herunder formanden eller næstformanden. Beslutning træffes med almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende for afstemningens udfald.
Stk. 4. Valg af formand hvert 2. år (lige år), Valg af kasserer hvert 2. år (ulige år), Valg af tre bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år (en i lige samt to i ulige år), Valg af op til 2 suppleanter hvert år. Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Stk. 5. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer.
Stk. 6. Der skal skrives forhandlingsprotokol (referat) fra bestyrelsesmøder, som lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen kan beslutte hvilke punkter der ikke offentliggøres.

§13. Regnskabet

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.
Stk. 2
. Bestyrelsen skal løbende orienteres om regnskabet, herunder budgettet for året. Bestyrelsen/kasseren skal senest 3 uger før den ordinære generalforsamling afgive årsrapport for det foregående år til revisoren.
Stk. 3. Bestyrelsen fremlægger årsrapport samt budgetforslag for den kommende regnskabsperiode til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Årsrapporten skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 
Stk. 4. Årsrapporten samt bestyrelsens budgetforslag udsendes sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling se §8 stk. 2 og skal godkendes på generalforsamlingen.

§14. Revision

Stk. 1. Revisoren er et på den ordinære generalforsamling valgt medlem, der vælges for 2 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.
Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 3 uger før den ordinære generalforsamling afgive årsrapport pr. 31. august til revisor. Revisoren skal senest 7 dage efter have gennemgået årsrapporten og påset, at beholdningerne er tilstede. Revisor forsyner årsrapporten med påtegning. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15. Tegning og Hæftelser
Stk. 1. Klubben tegnes af formanden.
Stk. 2. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede aftaler og forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med sin formue.

§16. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§17. Opløsning

Stk. 1. Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Beslutningen kan da træffes med 2/3 flertal uanset de fremmødtes antal.
Stk. 2. Ved opløsning af klubben anbringes formuen i DKF’s varetægt, hvor den kan henstå i indtil 10 år med henblik på etablering af kajakklub i Aarhus Kommune. Frigivelse af formuen sker efter DKF’s nærmere bestemmelse. Efter 10 år kan DKF frit disponere over formuen.

§18. Ikrafttrædelse

Stk. 1. Disse vedtægter er vedtaget på ordinære generalforsamlingen onsdag den 13. november 2019 og træder i kraft efter denne dato.
Stk. 2. Rettet:                                        

Formand                                                                          Dirigent

________________________                       __________________________

Den                                                                                 Den